512953253195014
top of page

TIETOSUOJASELOSTE


Laatimispäivä: 25.04.2018

 

Rekisterinpitäjä

 

Live Promoters Oy, Y-tunnus: 2176771-0

Osoite: Höyläämötie 11 A 49 00380 Helsinki

 

Muut yhteystiedot: +358 (0)44 786 6672 tai palaute@livepromoters.fi

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Kaisa Idman

 

Osoite: Höyläämötie 11 A 49 00380 Helsinki

 

Muut yhteystiedot: +358 (0)44 786 6672 tai palaute@livepromoters.fi

 

Rekisterin nimi

 

Live Promoters Oy:n markkinointirekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

Henkilötietoja voidaan käyttää Live Promoters Oy:n, sekä muiden yhteistyökumppaneiden suoramainontaan, etämyyntiin, muuhun suoramarkkinointiin, tai/ja henkilöstön, sekä yhteistyökumppaneiden rekrytointiin.

Henkilötietoja voidaan käsitellä soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin Live Promoters Oy:n omaan ja huolella valikoimien yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin. Tietyissä käsittelytilanteissa Live Promoters Oy toimii yhteisrekisterinpitäjänä yhteistyökumppaninsa Sanoma Media Finland Oy:n kanssa.

 

Rekisterin tietosisältö

 

Rekisteri voi sisältää rekisteröidystä seuraavat tiedot: nimi, arvo tai ammatti, ikä tai syntymävuosi, sukupuoli, äidinkieli, yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite), suoramarkkinoinnin luvat ja kiellot sekä yksi muu rekisteröityyn liitettävä tunnistetieto.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

 

Henkilötietoja voidaan kerätä erilaisten markkinointitoimenpiteiden ja -kampanjoiden, sekä muiden vastaavien toimenpiteiden yhteydessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä.

Henkilötietoja voidaan kerätä myös Live Promoters Oy:n rektrytointilomaakkeen kautta, sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta yrityksiltä ja viranomaisilta (esimerkiksi väestötietojärjestelmästä, kaupparekisteristä, Fonecta Oy:n rekistereistä, sekä Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry:n ylläpitämistä kieltorekistereistä).

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

 

Tietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi Live Promoters Oy:n yhteistyökumppaneille, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista.

Tietojen luovuttaminen voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat Live Promoters Oy:n toiminta-ajatusta ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton Live Promoters Oy:n käyttötarkoitusten kanssa.

Tietoja voidaan luovuttaa myös toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.

Tietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli Live Promoters Oy myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

 

A Manuaalinen aineisto

Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.

bottom of page